ตกลง LTF ลดภาษีได้อีกหรือไม่ ตามมติ ครม.

ครม.มีมติต่ออายุสิทธิประโยชน์ LTF ด้านภาษีอีก 3 ปี
———————————————————–
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันนี้มีมติอนุมัติต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ไปอีก 3 ปี จนถึงสิ้นปี 2562 จากที่จะสิ้นสุดในปี 2559 และเมื่อสิ้นสุดในปี 2562 รัฐบาลจะไม่มีการขยายต่อให้อีกในปี 2563 แล้ว รวมทั้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครอง LTF จากเดิมที่มีกำหนดเวลา 5 ปีปฏิทิน ไปเป็น 7 ปีปฏิทินด้วย

“LTF ถือเป็นเงินก้อนโตที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการขยาย(สิทธิประโยชน์ทางภาษี) ออกไปเรื่อยๆ อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ ครม.ก็เลยให้จบแค่ปี 2562 และเมื่อถึงปี 2563 ก็จะไม่ได้แล้ว”

ทั้งนี้ สาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ซึ่งมีเพดานไม่เกิน 500,000 บาท ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จากปัจจุบันยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวในลักษณะการให้หักลดหย่อนสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวในลักษณะการให้หักลดหย่อนสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
นอกจากนี้ ยังมีมติให้ปรับเพิ่มระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนใน LTF จากไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินเป็นไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทินสำหรับหน่วยลงทุนใน LTF ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จะยกเลิกการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป (สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันดังกล่าวยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป หากได้ถือหน่วยลงทุนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินสำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทินสำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Comments

comments