ตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์

ตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Derivatives)

เป็นกลุ่มสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค โดยแบ่งออกเป็น

  1. สินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กาแฟ ถั่วเหลือง ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
  2. สินค้าประเภทโลหะมีค่า เช่น ทองคำ เงิน ทองแดง ดีบุก อลูมิเนียม ฯลฯ
  3. สินค้าประเภทพลังงาน เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.start-to-invest.com/webedu/Wcbc5a830539a4.html

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments