forex คืออะไร

Forex (Foreign Exchange)  คือ อะไร

เป็นตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราสากล หรือ Foreign Exchange Market จะเรียกโดยย่อว่า FOREX

บางคนอาจกล่าวว่า เป็นการเล่นกับค่าเงินนั้นเอง มีคนเขียนหนังสือว่า forex เป็นเครื่องมือที่สร้างเงินได้เร็วและแรง แต่ก็มีคนบอกว่า อาจเสี่ยงต่อการขาดทุนได้เร็วและแรงเช่นเดียวกัน

มาค้นหาตัวเอง ว่าคุณเหมาะกับการลงทุนประเภทใด
start2web

Comments

comments