Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า เศรษฐกิจพอเพียง

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

เศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย มงคล อินเขาย้อย   
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:03 น.

                

                             การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   คือ   การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดยคำนึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจในการทำ