การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า พิมพ์
เขียนโดย สมชาย ตรีอินทอง   
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2014 เวลา 13:33 น.

การกำหนดตำแหน่งของสถานที่บนผิวโลกสามารถบอกได้โดยการบอกพิกัดของวัตถุค่าละติจุดและลอกจิจูดในทำนองเดียวกันการบอกตำแหนงวัตถุบนท้องฟ้าสามารถบอกได้โดยใช้มุมห่างมุมทิศและมุมเงย