Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งเเวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธนายุทธ สุพรรณพงค์   
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2015 เวลา 13:26 น.

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของแมลงหลายชนิด นกหลายชนิดกินแมลงเป็นอาหาร พืชและสัตว์ที่ตายแล้วถูกย่อยสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของดิน พืชไม่สามารถเจริญเติบโตโดยปราศจากแสง น้ำ อากาส และดิน สัตว์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดดยปราศจากอากาศ น้ำ หืออุณหภูมิที่เหมาะสม