ชีวิตของมนุษย์ พิมพ์
เขียนโดย ยุวลักษณ์ แน่งแหยม   
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:28 น.

ชีวิตของมนุษย์

ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าชาติที่แล้วเราสะสมบุญ

มาเยอะ ชาตินี้เราทุกคนก็ต้องสะสมบุญต่อไป ไม่ควรที่จะทำชั่ว

หันหน้ามาทำความดีกันเถอะ  เพราะสมัยนี้มีแต่คนที่เห็นตัว

เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  คดโกงกินกันเอง ผู้คนเหล่านี้

จะต้องได้รับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้น  ส่วนผู้คนที่ทำความดีก็จะได้รับ

สิ่งตอบแทน    สุดท้ายนี้มนุษย์เราก็เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่า

“ เกิด แก่ เจ็บ ตาย”