พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:15 น.

พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระนามาภิไธย

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียง

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-ลัก-พระ-บอ-รม-รา-ชิ-นี