Key Concepts

วงการครู


หนังสือวิทยาศาสตร์

ห้องวิทย์จ่าการบุญ

คลังข้อสอบวิทย์ online


เงินงอกเงย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter::

Login Formยินดีต้อนรับศิษย์ครูแชมป์เข้าสู่ระบบนะจ๊ะ

like
Home

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

วงการครู KruChamp.com
อานิสงส์การถวายท่อน้ำประปา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 เวลา 06:40 น.

การให้ในส่วนที่เขาต้องการ ย่อมยังประโยชน์มาก

วันนี้ (23 ต.ค. 58) ได้นำพุ่มบุญ ต้นเงิน ไปถวายท่านพระครูประโชติวราคม ที่วัดยางแขวนอู่ เพื่อนำไปจัดทำท่อน้ำต่อไปยังอุโบสถวัดยางแขวนอู่ เนื่องจากจุดก๊อกน้ำที่ใกล้ที่สุดนั่น ห่างไปประมาณ 100 เมตร

สืบเนื่องมาจาก เมื่อ 12 ส.ค. 57 คุณเก่ง (พัศพงษ์ วิจิตรพงษ์) และครอบครัวได้เป็นตัวแทนมามอบจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่สนับสนุนการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวัดยางแขวนอู่ แล้วป้าหว่าง (ครูสว่าง) ได้เอ่ยขอความอนุเคราะห์ชี้ช่องบุญว่า เวลาพระเณร รวมไปถึงนักเรียนจะไปทำความสะอาดโบสถ์ ต้องเข็นน้ำไป อีกทั้ง ยังไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีในบางจุด เพราะต้องใช้แรงน้ำฉีดไล่ขี้นก คุณเก่งเลยให้ผมเป็นผู้ประสานงาน
...แต่ด้วยเวลาผ่านไป ก็ยังไม่ได้ทำสักที ทั้งๆที่ให้พี่รัก วัดและคำนวณราคาอุปกรณ์วัสดุให้แล้ว ซึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณหกพันกว่าบาท (พระท่านบอก ไม่ต้องคิดค่าแรง ไม่ได้จ้างใคร พระจะทำกันเอง)

จริงๆแล้ว พี่เก่งและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการครั้งนี้ แต่ผมได้ขออนุญาตให้มีการร่วมสร้างบารมีในครั้งนี้ด้วย จึงได้บอกบุญให้กับบางท่านด้วยวาจา ในระยะเวลากระชั้นชิด ไม่ถึง 20 วัน (ก่อนปิดเทอม 2 วัน) มีนักเรียนมาร่วมบุญกันคนละเล็กละน้อย บาทนึงบ้าง ห้าบาทบ้าง บางคนมีหน่วยย่อยเป็นสตางค์ก็มี แต่นั้นคือความศรัทธา การทำบุญโดยไม่เบียดเบียนตัวเอง

ที่อยากชักชวนให้เด็กๆทำบุญร่วมนั้นเพราะ
1. เหตุปัจจัยที่ทำให้มาพบกันในชาตินี้ ย่อมไม่มีความบังเอิญ
2. เราให้ในจุดที่ต้องการจริงๆ (เหมือนไปซื้อปลาที่เขาขายเพื่อฆ่ามาปล่อยลงแม่น้ำ แทนการซื้อปลาที่เขาเตรียมไปให้ปล่อย)
3. น้ำ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความชุ่มเย็น
4. การอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดอุโบสถที่มีการใช้บวช ย่อมยังกุศลให้เราทำอะไรไม่ติดขัด
อันนี้ผมคิดเอาเอง แต่ท่านพระครูก็เทศนาตรงกันพอดี (เดี๋ยวลงคลิปให้ครับ)ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมกุศลครั้งนี้ทุกๆท่าน ขอกุศลผลบุญไปถึงท่านและครอบครัว เทวดารักษาตัวของท่าน และผู้อนุโมทนาบุญนี้ด้วยเทอญ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:47 น.
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสิ่งที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะดังกล่าวหรือไม่ อยู่ในระดับใด ครูแชมป์อยู่ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านการใช้คุณลักษณะพอดี จึงมองเห็นข้อแตกต่างบางอย่าง นี่ยังไม่รวมค่านิยม 12 ประการที่เกิดขึ้นมาใหม่อีก

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ดังนี้
            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
            2. ซื่อสัตย์สุจริต
            3. มีวินัย
            4. ใฝ่เรียนรู้
            5. อยู่อย่างพอเพียง
            6. มุ่งมั่นในการทำงาน
            7. รักความเป็นไทย
            8. มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.
 
เป็นข้าราชการเกษียณแล้วได้อะไร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

1)- ไม่เป็นสมาชิก กบข.
ก): กรณีรับบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ(รวมอายุราชการทวีคูณ)
กรณีนี้จะได้รับเงินก้อนเดียว
สิทธิต่าง ๆ ระงับไป ยกเว้นการขอพระราชทานเพลิงศพ
ข): กรณีรับบำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ (รวมอายุราชการทวีคูณ เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) หาร 50
กรณีนี้จะได้รับเงินทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต และยังมีสิทธิได้รับ
1. ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรสและบิดามารดา บุตรที่ไร้ความสามารถ ยกเว้นบุตรปกติที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
2. ค่าเล่าเรียนบุตร เบิกได้ถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015 เวลา 15:01 น.

ท่าน ผอ.ศิลา  รินสิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลก ได้ส่งข้อเขียนบทความมาเผยแพร่ในเรื่องของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ดังนี้ครับ


บทสรุป “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้งวัน

8.00-8.30 กิจกรรมหน้าเสาธง

การเข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง Every morning ceremonial flag pole การสวดมนต์ แผ่เมตตา และฟังการอบรมบ่มเพาะความดีงาม 5 นาทีทุกวันทำการ ใช้คำพูดเชิงบวก หรือ Positive remarks,เสริมกำลังใจ encouragement,ให้ความหวัง หรือ Give Hope ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าไม่มีสนามหน้าเสาธงให้ใช้หน้าห้องเรียน..Home Room แทนกันไม่ได้ เพราะ Home Room มีไว้เพื่อชี้แนะหรือนัดหมายเป็นรายห้อง..และการอบรมในห้องประชุมสุดสัปดาห์ก็เป็นการอบรมกรณีพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้น..

   การอบรมหน้าเสาธงเพียง 5 นาที นี้ “เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยข้อแก้ตัวใดๆ” และถ้าโรงเรียนนั้น มีรองผู้อำนวยการ ก็ควรจัดตาราง การอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน “ที่มีการบูรณาการเนื้อหา กับฝ่ายต่างๆแล้ว”..ผู้บริหารสถานศึกษา “ที่ละเลย และ บกพร่อง” ในกิจกรรมนี้ “ยากโรงเรียนของท่านจะประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการ และ Life Skill” ของนักเรียน***

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:45 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงทะเบียน kaspersky antivirus โดยไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015 เวลา 08:59 น.

ความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ถ้าเราไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย ก็เหมือนกับเราเปิดโอกาสให้ความเสี่ยงรูปแบบต่างๆเข้าหาเรา

ต้องยอมรับว่า ไม่มี antivirus ยี่ห้อใด มีศักยภาพสูงสุดป้องกันได้แบบเต็มพิกัด เพราะถ้าจะป้องกันระดับนั้น ก็ต้องแลกมาด้วยความเร็วที่ลดลงของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เพราะเปรียบได้เหมือนกว่าจะผ่านด่านเข้าไปหาสาวสวยได้ ก็ต้องเจอกำนันตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้าน นี่ยังไม่รวมคุณพ่อสุดหวงลูกสาวที่นั่งขัดปืนลูกซองรอ กว่าจะได้พบสาวสวยเลยต้องใช้เวลาหน่อย

สำหรับ antivirus บางตัว เวลาใช้ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือต้องอัพเดทใหม่ วันนี้เลยขอนำเสนอวิธีลงทะเบียนใหม่ (ไม่ใช่การต่ออายุในปีที่ 2 นะครับ) โดยไม่ต้องลงโปรแกรมซ้ำอีกครั้ง (ที่เขียนบทความนี้ เพราะมีน้องโทรมาถามว่า มีวิธีไหนที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่บ้าง)


ตัวที่ใช้คือ Kaspersky Antivirus ให้ขูด SN ในกล่อง แล้วนำตัวเลขไปลงทะเบียนที่ www.thaikaspersky.com แล้วเอา Code มาใส่ตามขั้นตอนดังนี้ครับ

คลิกจัดการไลเซน ที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัส

คลิกใส่ไลเซนใหม่

ใส่ activation code ที่ได้รับทาง email หรือ sms ทางโทรศัพท์

การลงทุนซื้อความปลอดภัยปีละไม่มีบาท แลกกับการที่งานหายเพราะโดนไวรัวจัดการ แถมต้องยกเครื่องไป format ใหม่ ครั้งละหลายร้อย ความคุ้มค่ามันแตกต่างกันนะครับ

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:45 น.
 


หน้า 9 จาก 40

 

วงการครู KruChamp.com

Polls

ปิดเทอมแล้ว ยังไงดี
 

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Advertisement

Featured Links:
บ้านครูแชมป์
เรียนพิเศษในพิษณุโลก