พระปฐมบรมราชโองการ พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:11 น.

พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังทรงรับน้ำมุรธาภิเษก น้ำอภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ

พระปฐมบรมราชโองการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 


“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”