ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์ พิมพ์
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 เวลา 05:25 น.


ทำเนียบ "ศิษย์ครูแชมป์" @ บ้านครูแชมป์
ขอบันทึกรายชื่อเอาไว้ จะได้หายคิดถึงกันบ้าง เหล่านี้คือลูกๆของครูแชมป์ที่ครูยังคิดถึงเสมอ


คิดถึงครูกันบ้างหรือเปล่าน๊าาาาา

KIDSCI ชื่อ ผู้ปกครอง
001 ด.ช.ปิยภูมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
002 ด.ช.ปิยมินทร์  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ นางนฤมล  ศิริศักดิ์ไพบูลย์
003 ด.ช.ณฐนน  ขำพิสุทธิ์ ดร.จิระภา  ขำพิสุทธิ์
004 ด.ช.ภูมิพัฒน์  ภูเด่นแดน ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง
005 ด.ช.วศวรรธน์  มีคำ นางจิตรา  มีคำ
006 ด.ช.สิทธิชาติ  บัวดิษฐ์ นางเพ็ญพักต์  บัวดิษฐ์
007 ด.ญ.มะลิวรรณ  ดำนงค์ นางชุติมดี  พรมพิทักษ์
008 ด.ญ.พิชญธิดา  วงศานุพัทธ์ นางสิริพรรณ  วงศานุพัทธ์
009 ด.ญ.ชญาดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
010 ด.ญ.เขมิสุดา  ศรีเสน นพ.ธัชชัย  ศรีเสน
011 ด.ญ.จิตรลดา  ทิวาพัฒน์ นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
012 ด.ญ.กนกณัฐ  สุรณัฐกุล ผศ.กนกพร  สุรณัฐกุล
013 ด.ญ.พนิดา  สร้อยทอง นางทวีทรัพย์  สร้อยทอง
014 ด.ญ.กัญญาภัค  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
015 ด.ช.คุณานนท์  ตรียะวรางพันธ์ นางรัฐพร  ตรียะวรางพันธ์
016 ด.ญ.ภิญญลัคน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล นางชรัลรัตน์  ธนาสิทธิ์นิติกุล
017 ด.ญ.อภิชาดา ณ พัทลุง นางอิสริยา ณ พัทลุง
018 ด.ช.ชนินทร  ทองสิน น.ส.สุรีย์รัตน์  ฟังนิยมอมตะ
019 ด.ช.ณรภัทร  ตุงคะสูต นางนราวดี  ตุงคะสูต
020 ด.ญ.ปาณิสรา  สุขใส นางพิชชา สุขใส
021 ด.ญ นันทิชา ปิ่นคำ
 นาง โนรี สอนคำ
022 มอส  
023 กนก  
024 ฟ้าใส  
025 นีโม่  
026 เฟริส  
027 เฟียส  
028 ด.ญ.แพรวนพัฒน์  เฉลิมทอง
น.ส.ริสรัตน์  ศาลาทุ่ง
029 โชกุน  
030 ต้นหอม  
031 พี  
032 สุภาพร  
033 ฟ้า  
034 ด.ช.ภาม  พัดเกตุ ดร.อุษา  พัดเกตุ
035 ด.ญ.พิยดา  เกิดพูล น.ส.บุญญรักษ์  แย้มเกลี้ยง
036 ด.ญ.ณัฐณิชา  พิลา น.ส.สุจิตรา  บุญมี
037 ด.ญ.อนัญญา  นวลปลอด นายธีระ  นวลปลอด
038 ด.ช.ภัทรพล  กิติ นายสุรินทร์  กิติ
039 ด.ช.ชินภัทร  ปานเพชร นายบุญโชค  ปานเพชร
040 ด.ญ.สรณญาดา  คลังสมบัติ นางวิชุดา  คลังสมบัติ
041 ด.ช.ภัทร  เสาร์เรือน  
042 ด.ญ.สังวุตา  ยอดญาณะ  
043 ด.ญ.พิมพ์มาดา  พูลเพิ่ม นางพิมพ์ชนก  พูลเพิ่ม
044 ด.ญ.ธนนันท์  สุวรรณชัย น.ส.ณิชนันท์  ปลาดตา
045 ด.ญ.ปุญญาพร  สระสม นางมานิษรา  สระสม
046 ด.ช.ฐาภพ  เดชอมรศักดิ์ นางปนัดดา  เดชอมรศักดิ์
047 ด.ญ.เขมรุจิ  วงษ์กียู้ นางปัทมา  วงษ์กียู้
048 ด.ญ.ณัชพิมพ์  คำกาศ นางปานทิพท์  คำกาศ
049 ด.ช.ศวัสกร  เกตุนาคมณี นายโรจน์  เกตนาคมณี
050 ด.ญ.กิตรดา  สุวรรณราช ผศ.ดร.กิตติพงษ์  สุวรรณราช
051    
052    
053    
054 ด.ช.วีรวิชญ์  ศิริลักษณ์ รศ.ดร.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์
055 ด.ช.ธาดาพล  นาคามดี นางเบญจมาภรณ์  นาคามดี
056 ด.ช.วีระวัสส์  ชัยพันธุ์ ร.ต.วินัย  ชัยพันธุ์
057 ด.ช.สุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์ น.ส.รัศมี  ศรีวุฒิปัญญา
 058  เด็กหญิง รังสิมา เชยเดช  นางจำเรียง เชยเดช
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 กันยายน 2017 เวลา 08:18 น.