Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ประชากรในระบบนิเวศ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ประชากรในระบบนิเวศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช.วัชราวุธ แซ่จิว   
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:27 น.

ประชากรในระบบนิเวศ

ในระบบนิเวศ นักเรียนจะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยุ่ในแหล่งที่อยุ่เดียวกัน

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ จะพบสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพบในสภาพะรรมชาตินั้น มักไม่อยู่เพียง

ต้นเดียว หรือตัวเดียว แต่จะพบอยู่หลายต้นหรือหลายตัวในบริเวณเดียวกัน เช่น พบต้นต้อยติ่ง

อยู่หลายต้น หรือมดอยุ่หลายตัว เป้นต้น สิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยุ่ในที่เดียวกันใน

ช่วงเวลาใดเวลาหนิ่ง เรียกว่า ประชากร ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2013 เวลา 13:29 น.