Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ความหลากหลายทางชีวภาพ

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

ความหลากหลายทางชีวภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ด.ช.วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2013 เวลา 11:21 น.

                      ความหลากหลายทางชีวภาพ

     ในป่ามีต้นไม้มากมายหลายชนิดทั้งขนาดเล็กจงถึงขนาดใหญ่ รวมสัตว์ป่านานาชนิด

เช่น ช้าง เสือ ลิง นก กระรอก และแมลงต่าง* อยู่เป้นจำมาก อาจพบเห็ดบนขอนไม้

ไลเคนอยุ่ตามเปลือกของต้นไม้แต่เมืเปรียนเทียบกับนาข้าว จะพบสิ่งีชีวิตไม่กี่ชนิด

นักเรียนจะเห็นได้ว่าในป่าไม้มีจำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตมากกว่าในนาข้าว หรือกล่าวได้ว่าป่าไม้

มีความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) สุงกว่าในนาข้าว นักเรียนจะรวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพืชจากกิจกรรมต่อไปนี้*