Home ศิษย์ครูแชมป์ขอเล่า ลักษณะทางพันธ์ธุกรรม

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ลักษณะทางพันธ์ธุกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วัชราวุธ แซ่จิว   
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:46 น.

                             ลักษณะทางพันธ์ธุกรรม

      จากการสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัว เช่นสัตวืเลี้ยงในบ้าน ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณบ้านนักเรียน

จะเห็นว่าลักษณะบางอย่างสิ่งมีชีวิตเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิตก่อน**แม้แต่ในครอบครัว

นักเรียน สังเกตได้ว่าเป็นญาติใกล้ชิดกันก็มักจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกัน ในกจกรรม

ที่จะได้ทำต่อไปนี้ นักเรียนจะสังเกต และสำรวจลักษณะภายนอกบางอย่างของมนุษย์

ถ่ายทอดพ่อแม่สู่ลูก