Home ครูแชมป์ขี้เล่า ความแตกต่างระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

ความแตกต่างระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:50 น.

ความแตกต่างระหว่างคุณธรรม กับ จริยธรรม

คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติภายในใจใดๆ ก็ตามที่เป็นคุณสมบัติไม่เป็นโทษ

จริยธรรม หมายถึง สิ่งควรประพฤติอันได้แก่ พฤติกรรม เป็นการกระทำทางกาย วาจา ใจ อันดีงามที่ควรปฏิบัติ

จึงสรุปได้ว่า คุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำไปด้วยความสำนึกในจิตใจโดยได้ยึดถือจนเป็นความเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงาม เป็น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความถูกต้องในความประพฤติอันหมายความถึง การกระทำอย่างมีเสถียรในขอบเขตของมโนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๓ : อ้างในจำนงอาศิรวัจ, ๒๕๓๐) ที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่นและสังคม ทั้งนี้คำนี้บางทีก็ใช้คู่กันว่าคุณธรรมจริยธรรม องค์ประกอบสำคัญที่สร้างพฤติกรรมทางจริยธรรม คือการกำหนดหลักจริยธรรมในสังคม ยกย่องคุณค่าของความประพฤติและการครองตนอยู่ในครรลองของความประพฤติที่ดีงามด้วยจิตสำนึกมโนธรรมของตนเองอย่างสมบูรณ์ การพัฒนาจริยธรรม ต้องพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน ตัวบุคคล ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของสังคม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รู้จักควบคุมตัวเอง ขัดเกลากิเลส ลดความเห็นแก่ตัว ลด เลิก ละความโลภ โกรธ หลง เพื่อลดการมองตนเองเป็นใหญ่ สภาพของการพัฒนาคุณธรรมที่ผลิตคนดีมีคุณธรรมจุดเริ่มต้นที่การฝึกใจของตนเองให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี เมื่อฝึกตนดีแล้วย่อมพาตนไปสู่ชีวิตที่ดีในที่สุด

ครูแชมป์สรุปได้ว่า

คุณธรรม คือ สิ่งที่อยู่ในใจเป็นนามธรรม

จริยธรรม คือ สิ่งที่แสดงออกมา เป็นรูปธรรม


มาร่วมทดสอบว่า คุณเหมาะสำหรับการลงทุนแบบไหนให้เงินงอกเงย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ :: เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในพิษณุโลก ::

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 เวลา 17:55 น.