Home รวมสาระวงการครู มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ

Newsflash

“…… ผู้ที่เป็น ครู จะต้องนึกถึงความรับผิดชอบ เพราะว่าถ้าเป็นครูแล้ว ลูกศิษย์จะต้องนับถือได้ ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับที่เป็นครู ไม่ใช่วางตัวอย่างหนึ่งแล้วมาสอนอีกอย่างหนึ่ง ….”


พระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวันการศึกษาสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๒

มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:45 น.

มาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ หรือ rating scale 3 ระดับนั้น นิยมใช้ในการหาค่าระดับความคิดเห็น เช่น มาก ปานกลาง น้อย ก็กำหนดให้เป็น 3 2 และ 1 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งได้เป็น

2.50 - 3.00 ดี
1.50 - 2.49 ปานกลาง
1.00 - 1.49 ปรับปรุง

เนื่องจากคะแนนเริ่มจาก 1

พิริยะ  ตระกูลสว่าง. (2566).  มาตราส่วนประมาณค่า rating scale 3 ระดับ, สืบค้นเมื่อ . จาก http://www.kruchamp.com/index.php/sara/329-rating-scale-3-level

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 เมษายน 2023 เวลา 18:52 น.