Newsflash

KruChamp.com เครื่อข่ายวงการครู ในเครือ ดินแดนปัญญาชน จ้า

ทรัพยากรดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รัตนา วงศ์โคค้ม   
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013 เวลา 17:17 น.

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานที่เป็ฯแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ...

เช่น แร่ธาตุและถ่านหิน ดินเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุ รวมกับซากพืชซากสัตว์

และการกระทำจากปัจจัยต่างๆที่รวมกัน อย่างเช่น ความร้อน ความกดดัน แล้วก็น้ำ

ประโยชน์จากดินมีมากมาย คือ ดิน เป็นแหล่งแร่ธาตุ แหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ !!.

กับสิ่งมีชีวิตต่างๆ  ดินก็เป็นสิ่งที่พวกเราใช้กันในชีวิตประจำวัน ดินเป็นแหล่งเกษตรกรรม...  อูตสาหกรรม..

และการประกอบอาชีพของมนุษย์การดำรงชีวิตของมนุษย์ ..พัฒนาการด้านเกษตร..และอุตสาหกรรม! ก็อย่างเช่น คือ การใช้สารเคมี....

...สารกำจัดแมลงวัชพืช การฝังกลบของเสียจากโรงงาน.. จึงทำให้ดินเปื้นสารพิษ ดินเสีย เป็นอันตรายต่อร่างกาย เราเรียก สภาวะนี้ว่า (มลพิษทางดิน)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014 เวลา 19:00 น.