Home รวมสาระวงการครู สรุปข้อเสนอแนะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Newsflash

แม้เหนื่อยยาก ลำบากสักเพียงไหน      ด้วยหัวใจความเป็นครูมิสูญสิ้น

ปณิธานสร้างดาวจากก้อนดิน                ให้ลูกศิษย์ ได้โบยบิน สู่หลักชัย / ครูแชมป์ พิริยะ (22 ก.ย. 55)

สรุปข้อเสนอแนะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูแชมป์   
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:30 น.

สรุปข้อเสนอแนะกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

สรุปข้อเสนอแนะ ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainers ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (24 พย 58)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

1. แบ่งสัดส่วนการจัดกิจกรรมควรให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ
   - Head (คิดวิเคราะห์เป็น)
   - Heart (จิตใจ ค่านิยม โดยเฉพาะการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)
   - Hands (พัฒนาทักษะการทำงาน)
   - Health (มีสุขภาพอนามัยที่ดี)
ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน, ความพร้อม, ความต้องการและเป้าหมายของโรงเรียน โดยโรงเรียนคำนึงถึง 3 มิติ ดังนี้


     1. มิติตามขนาดของโรงเรียน
     2. มิติที่ตั้งของโรงเรียน
     3. มิติตามช่วงวัยของผู้เรียน


2. ควรหาเวลาหรือให้โอกาสเด็กนักเรียนได้ออกนอกโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้ข้างนอกโรงเรียน ;
    - อยากเห็นภาพที่นักเรียนยืนดู หรือศึกษาจากแหล่งสถานที่จริงโดยมีครูคอยตอบคำถาม ให้คำแนะนำ ดูแลอย่างใกล้ชิด (ครู1คน : นักเรียน 10 คน)

3. โรงเรียนขนาดเล็ก เสนอแนะให้จัดกิจกรรมแยกเป็นวันๆ ตัวอย่างเช่น
    -วันจันทร์ Head
    - วันอังคาร Heart
    - วันพุธ Hands
    - วันพฤหัสบดี Health
    - วันศุกร์ แบบองค์รวม 4 H

4. อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด (Head) และ จิตสำนึก (Heart) ให้มากๆ เพราะนอกจากฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วยังใช้เงินน้อยด้วย (ไม่ต้องได้ลงทุนมาก)

5. อยากเห็นหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้มาก ๆ

6. อยากเห็นครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน มาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. กิจกรรมที่พัฒนาองค์รวมทั้ง 4 H ครูผู้สอนต้องจับประเด็นให้ได้ว่า กิจกรรมนั้นๆ นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านใด? อย่างไร? และเป็นกิจกรรมที่"กระแทก"เรื่องอะไร?

8. กิจกรรมติวเด็กนักเรียนเรียนอ่อน (ทั้งภาษาไทย,คณิต,ภาษาอังกฤษ) อาจจัดในรูปแบบการเล่นเกมส์, การตอบปัญหา ฯลฯ)

9. ขอฝากให้โรงเรียนจัดกิจกรรม "แยกสีดินน้ำมัน" เป็นการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ และฝึกสมาธิด้วย (ไม่ได้ใช้เงินมาก)

10. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูจำนวนน้อย ควรจัดกิจกรรมแบบคละชั้นด้วย

11. แนะนำให้โรงเรียนคัดเลือกกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ก่อนเป็นลำดับแรก และในโอกาสต่อไป สพฐ. จะจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดทักษะเฉพาะด้าน (ขณะนี้กำลังเริ่มจัดอบรมครูผู้สอนพลศึกษา)

12. โรงเรียนขนาดเล็กฝากให้เลขาธิการ กพฐ.(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) เร่งจัดหางบประมาณลงไปช่วยสนับสนุนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

13. สุดท้ายขอฝากให้ทุกโรงเรียนช่วยฝึกเด็กนักเรียนเวลายกมือไหว้ และกล่าวคำ "สวัสดีครับ" และ "สวัสดีค่ะ" ให้ถูกตัองชัดเจนด้วย (ไม่ลากเสียงยาวเกินไป)

สู้ๆนะครับครูไทย

ขอบคุณครับ

ครูแชมป์ พิริยะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:52 น.