หุ้นธรรมาภิบาลไทย

คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ประกอบด้วยตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 แห่ง ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองหุ้นเข้า Universe ที่จะเข้าลงทุน โดยมีรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ ณ 31 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว มีจำนวน 123 บริษัท ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 ส.ค.2560

สำหรับรายชื่อหลักทรัพย์ ได้แก่ 1.ADVANC 2.AMANAH 3.AKP 4.AP 5.ASP 6.AYUD 7.BAFS 8.BANPU 9.BAY 10.BBL 11.BCP 12.BLA 13.BROOK 14.BTS 15.BWG 16.CENTEL 17.CFRESH 18.CIMBT 19.CM 20.CPI 21.CPN 22.CNS 23.CSL 24.DCC 25.DEMCO 26.DRT 27.DTAC 28.DTC 29.EASTW 30.EGCO

31.ERW 32.GBX 33.GCAP 34.GLOW 35.HANA 36.HMPRO 37.ICC 38.INTUCH 39.IRPC 40.IVL 41.K 42.KBANK 43.KCE 44.KKP 45.KSL 46.KTB 47.KTC 48.LANNA 49.LHBANK 50.LHK 51.LPN 52.MBK 53.MBKET 54.MCOT 55.MINT 56.MONO 57.MOONG 58.MSC 59.MTI 60.NKI

61.NSI 62.OCC 63.PB 64.PDI 65.PE 66.PG 67.PHOL 68.PM 69.PPP 70.PPS 71.PR 72.PRANDA 73.PREB 74.PRG 75.PSL 76.PT 77.PTG 78.
PTT 79.PTTEP 80.PTTGC 81.Q-CON 82.QH 83.RATCH 84.ROBINS 85.S & J 86.SABINA 87.SAT 88.SCB 89.SCC 90.SCG 91.SINGER 92.SIS 93.SITHAI 94.SMPC 95.SNC 96.SNP 97.SPI 98.SSF 99.SSSC 100.SVI

101.SYNTEC 102.TAE 103.TCAP 104.TF 105.TGCI 106.THANI 107.THCOM 108.THRE 109.THREL 110.TIPCO 111.TISCO 112.TKT 113.
TMB 114.TNITY 115.TNL 116.TOG 117.TOP 118.TPCORP 119.TRU 120.TSC 121.TSTH 122.TTCL และ 123.WACOAL

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองหลักทรัพย์ ได้แก่ ขั้นที่ 1การใช้รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านการประเมินด้านธรรมาภิบาลจาก IODล่าสุด (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ที่มี CG Rating 4 ดาวขึ้นไป ขั้นที่ 2นำรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองชั้นแรกแล้ว นำมาคัดเฉพาะรายชื่อ บจ.ที่ได้รับการรับรองจาก CAC (Thai IOD)

ขั้นที่ 3เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนจะนำรายชื่อหลักทรัพย์มาพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้ง จนได้รายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยโดยสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกหุ้นที่ไม่มีความเหมาะสมออก เช่น ถูกกล่าวโทษจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ เป็นต้น และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์กลั่นกรองให้สาธารณชนรับทราบต่อไป เพื่อกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นการเปิดเผยให้ผู้สนใจจะลงทุนรับทราบล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ บลจ. 11 แห่ง ที่ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกหลักทรัพย์ ได้แก่ บลจ.กรุงไทย บลจ.กรุงศรี บลจ.กสิกรไทย บลจ.ทหารไทย บลจ.ทาลิส บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.บางกอกแคปปิตอล บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) และ บลจ.เอ็มเอฟซี

Comments

comments