เล่าเรื่องการทำเงินให้งอกเงย

มาร่วมกันทำเงินใหงอกเงยกันเถอะ

ข้อมูลกองทุนรวมที่น่าสนใจ

หลาย ท่านอาจสงสัยว่า กองทุนรวมคืออะไร เหมือนกับตราสารทุน หรือหุ้นหรือเปล่า ทาง “เงินงอกเงย” จึงขอนำข้อมูลจาก http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_about.jsp?pg=2 มานำเสนอกันครับ

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

พูด ง่ายๆคือ เราจ้างคนมาดูแลเงินที่เราต้องการให้มันงอกเงยมากกว่าเงินฝากออมทรัพย์ทั่ว ไป (พี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่แบงก์ชาติอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับ)

ลองศึกษาข้อมูลกองทุนรวม หรือหากมีเวลา มีความรู้มากพอ อาจจะลงทุนในหุ้นก็ได้ครับ

เครื่องมือ และข้อมูลของผู้ลงทุนกองทุนรวม