โอกาสที่ 2 ดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

โอกาสอีกครั้งหนึ่ง หลังจากบางท่านอาจพลาด เืผื่อเรียกพิเศษ 99 วัน
ธ.ออมสิน ได้เสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน รูปแบบใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี ให้คุณได้เก็บออมและมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนตลอดเวลา
เป็นเงินฝากเผื่อเรียกที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2.75% ต่อปี
ดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน ที่สำคัญ ไม่เสียภาษี…
ระยะเวลารับฝาก
ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556
คุณสมบัติของผู้ฝาก
เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
เป็นนิติบุคคลทุกประเภท
เงื่อนไขการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก เพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากเงิน
ซึ่งเผื่อเรียกพิเศษ 199 วัน มีเงื่อนไขการถอนเงินดังนี้
ถอนเงินเท่าใดก็ได้
การถอนเงินหรือปิดบัญชีก่อนครบ 199 วัน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่ิเรียก (อัตราต่ำสุด) ณ วันถอน ตามประกาศธนาคาร
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก รับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาฝาก 199 วัน นับตั้งแต่วันที่ฝาก โดยจะโอนยอดเงินฝาก และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดไป
เอกสารการเปิดบัญชี
เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
ผลประโยชน์ที่ได้รับ คุณสามารถนำสมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ หรือเบิกเงินเกินบัญชีได้
มาทำเงินให้งอกเงย และปลอดภัยกันนะครับ

Comments

comments